Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Aktualizováno: 27.10.2022
Webová prezentace lancik.cz (dále jen „Web“) je provozována především za účelem nabízení služeb v oblasti oprav a údržby automobilů (dále jen „Služby“). Naše služby jako svou nutnou součást využívají také práci s osobními údaji zákazníků.
Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o způsobu nakládání se shromážděnými osobními údaji, sepsali jsme pro Vás tyto "Zásady ochrany osobních údajů". Provádíme tak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Zásady ochrany osobních údajů Vám poskytnou informace:
Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
Jakým způsobem tyto informace využíváme.
Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
Cookies.

1. Informace, které o Vás shromažďujeme

V souvislosti s poskytováním služeb o Vás shromažďujeme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, značku vozu, RZ/SPZ.

Bez shromažďování těchto osobních údajů bychom Vám nebyly schopni nabídnout a následně poskytnout naše služby tak, aby byly na nejlepší úrovni splnily Vaše očekávání.

2. Jakým způsobem informace využíváme

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, slouží především ke vzájemné komunikaci, za účelem poskytování našich Služeb a k zajištění veškeré související dokumentace k servisním případům.

Shromážděné údaje archivujeme po dobu nezbytně nutnou dle právních předpisů a v souvislosti se smluvním vztahem a případným sporem z něj vzniklým. S ohledem na to, že soudní spor může vzniknout v době 3 let od ukončení smluvního vztahu, archivujeme nashromážděné údaje po dobu 4 let. Déle smluvní údaje shromažďujeme pouze v souvislosti s plněním zákonných povinností. K dřívějšímu výmazu shromážděných údajů může dojít na základě Vaší žádosti, tak jak je uvedeno níže.

Nashromážděné osobní údaje nejsou žádným způsobem bez řádného právního důvodu zpřístupňovány třetím osobám.

3. Jaká máte práva a jak jich využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
Kdykoliv nám můžete zaslat na e-mailovu adresu lukas@lancik.cz (dále jen „e-mailová adresa provozovatele“) žádost o potvrzení, zda a v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud zjistíte, že o Vás vedeme nepřesné osobní údaje, můžete nás na tuto skutečnost upozornit a my si bez zbytečného odkladu nepřesné údaje opravíme.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě námi oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji
Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele namísto o vymazání o omezení jejich použití.
Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

Neoprávněně.
Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele z takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů zasláním zprávy na e-mailovou adresu provozovatele.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

4. Cookies

Na internetových stránkách lancik.cz (dále jen "Web") užíváme tzv. soubory cookies. Tímto a Zásadami ochrany osobních údajů (viz výše) o tom plníme naši informační povinnost v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Co je to cookies?
Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz tohoto webu. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.

Jak cookies používáme?
Nutné:
Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná. Umožňují správné zobrazování na různých typech zařízení (počítač, tablet, telefon) a fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Statistické aj.:
Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně mohou sbírat a ukládat informace o použitém prohlížeči, navštívených stránkách, době návštěvy atd. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro konkrétního jednotlivého uživatele.

Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním Webu výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome: support.google.com
Opera: help.opera.com
Firefox: support.mozilla.org
MSIE: support.microsoft.com
Edge: support.microsoft.com
Safari: support.apple.com

Obecné zásady ochrany osobních údajů a vaše konkrétní práva najdete viz výše.
Image
Pondělí - Pátek
08:00 - 12:00   13:00 - 17:00
(+420)  777 191 394